PRIVAATSUSPOLIITIKA        

Sports Lukss on üks juhtivatest liidritest jäähoki inventari tarnimises, mida ta teeb koos 13 Hokeja Pasaule kaupluse ja turunduskohaga. Meie eesmärk on varustada enda kliente kvaliteetse kauba valikuga, tagada isikupärane kohtlemine ja professionaalne nõustamine, kuid ka pakkuda kõrgvaliteetset jäähoki inventari otse tootjalt.

Meil on oluline mitte ainult osutada klientidele kvaliteetseid teenuseid vaid samas ka kaitsta klientide privaatsust, me kanname hoolt, et meie kodulehel külastajate ja kliendite poolt esitatud andmed oleksid turvaliselt kaitsud. 

Käesoleva poliitika eesmärk on selgitada klientidelemeie käsutuses olevate isikuandmete kaitsest ning samas teha klientidele teatavaksnende õigused ja kohustused. Me hoolitseme selle eest, et isikuandmete töötlemisel jälgitakse ja kohaldatakse Läti Vabariigis kehtivaid normatiivakte.

Käesolev privaatsuspoliitika ei ole kohaldatav muude ettevõtete poolt teostatud andmetöötlus meetmetele ning palume Teil alati tutvuda konkreetse ettevõtte poolt antud selgitustega isikuandmete töötlemise kohta, juhul, kui kasutate teiste ettevõtete teenuseid.

ÜLDMÕISTED:

Valdaja – SIA „Sport Lukss”, registrikood 40103087159, juriidiline aadress: Riia, Augšiela 1, LV-1009 (edaspidi tekstis – Hokeja Pasaule).

Valdaja kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes – SIA „Sports Lukss”, registrikood 40103087159, juriidiline aadress: Riia, Augšiela 1, LV-1009, büroo aadress: Riia (Rīga), Ventspils tänav 50 , Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002 tänav  telefon: +371 67226100, e-post: [email protected].

Isikuandmed – mistahes informatsioon tuvastatud või tuvastamata füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine – tegevused isikuandmetega, mida teostati automatiseeritud või automatiseerimata vahenditega, näiteks, kogumine, registreerimine, korraldamine, struktureerimine, hoiustamine, kohaldamine või ümberkujundamine, tagasi saamine, vaatamine, kasutamine, avaldamine, saatmine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, kooskõlastamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine vai hävitamine.

Privaatsuspoliitika – kohaldatavate meetmete kogum, mida rakendatakse privaatsuse ja isikuandmete turvalisuse kaitseks seonduvalt:

- Füüsiliste isikutega – Klientidele ja muudele teenuste kasutajatele (sealhulgas potensiaalsetele, endistele ja olevatele), kuid ka kolmandatele isikutele, kes seonduvalt füüsilisele isikule teenuse osutamisega saab või annab edasi mistahes informatsiooni Hokeja Pasaule’le

- Hockey Point kaupluse, büroo, lao ja muu struktuurüksuse külastajatega, seal hulgas, kelle suhtes teostatakse videojälgimist;

- Hockey Point hallatud veebisaidi ja/või mobiilrakenduse ja/või sotsiaalvõrgu külastajatega.

Klient – füüsiline isik, kes kasutab Hockey Point poolt tagatud teenuseid, sõltumata sellest, mis viisil teenuseid osutatakse – kohapeal, internetivõrgustikus, mobiilrakenduses, sotsiaalvõrgustikus, telefoni teel jms viisil.

Veebisait–Hockey Point veebisait, kus osutatakse Kliendile teenuseid.

Teenus – Hockey Point poolt Kliendile osutatud teenus, Kliendi poolt kindlaks määratud ja avaldatud soovi ja mahu alusel, järgides Hockey Point määratletud tegevussuuunda ja teenuste liike ningjärgides ka viidatud teenuste osutamisel LV kehtivate normatiivaktide sätestatud piiranguid.

Hokeja Pasaule teenuste osutamine ja kauba müümine, mis sisaldab vähemalt järgnevat tegevust:

- Kliendi tuvastamine;

- Kliendilepingu koostamine, sõlmimine ja saatekirja koostamine, sõlmimine;

- Kliendile kauba tarnimine ja/või teenuse osutamine;

- Garantiikohustuste täitmine;

- Klienditeenindamine, sh ettepanekute, pretensioonide, soovide läbivaatamine;

- Kliendile müüdava kauba ja osutatava teenuse parendamine, sh kliendi kaasamine, kliendilojaalsuse tagamine, kauba või teenuste üle rahulolu hindamine;

- Kauba ja teenuste reklaam ja levitamine (kommertseesmärgil);

- Maksete haldamine;

- Kliendisuhete haldamine, sh Hockey Point poolt tagades LV normatiivaktides sätestatud kohustuste täitmist;

- Võlgnike üle järelevalve teostamine, sh maksevõime järelevalve, võimaliku võla tagasisaamise ja sissenõude üle järelevalve;

- Veebisaidi, sh sotsiaalvõrgustiku, mobiilrakenduse ülalpidamine ja selle tegevuse parendamine.

HOCKEY POINT TEGEVUSE OPERATIIVANDNETE TÖÖTLEMISEKS JA JÄRGNEVAKS PLANEERIMISEKS:

- Statistika andmete analüüsimiseks ja aruannete koostamiseks;

- Andmekvaliteedi tagamiseks ja riskjuhtimiseks;

- Ettevõtte tegevuse analüüsiks ja planeerimiseks;

- Turu ja avaliku arvamuse uurimiseks;

- Kliendiuuringute läbiviimiseks;

- Informatsiooni esitamiseks riigi (avalikule) haldusasutustele (näiteks järelevalve asutustele), vastavalt kehtivatele normatiivakti regulatsioonile.

HOCKEY POINT TÖÖTLEB ESITATUD ANDMEID AUSAMEELSELT JA VASTAVALT SEADUSELE,  TUGINEDES JÄRGNEVALE ÕIGUSLIKULE ALUSELE:

- Kliendi esitatud avalduse alusel, järgnevaks lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks;

- Kliendi nõusoleku alusel;

- Realiseerides legitiimsuse huve, mis tulenevad Hockey Point ja Kliendi vahel kehtivatest kohustustest, sõlmitud lepingust või seadusest;

- Täites siduvates normatiivaktides sätestatud kohustusi;

- Isikuandmeid töödeldakse vastavalt konkreetsetele eesmärkidele.

ISIKUANDMETE TÖÖTLUST TEOSTATAKSE LIIGSEID ANDMEID KOGUMATA, TAGADES NENDE TÄPSUSTUSTE JA SÄILITAMISE KESTVUSE ADEKVAATSUST JA KLIENDI ÕIGUSI

- Isikuandmed kogutakse vastavalt eesmärkidele ja õiguslikule alusele;

- Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Hockey Point mõistlikult kättesaadavatele, finans- ja tehnoloogilistele võimalustele ja ressursidele, järgides kaasaegsete tehnoloogiate arengut;

- Kui otsus võetakse vastu automatiseeritult, Klienti sellest teavitatakse vastavalt normatiivaktides sätestatule. Kliendil on õigus automatiseeritud otsuse tegemisele vastu olla, kuid teatud juhtudel võib see loobumine piirata kliendi potentsiaalset õigust kasutada tema käsutuses olevaid võimalusi.

ANDMEID SÄILITATAKSE, KUNI ESINEB VÄHEMALT ÜKS JÄRGNEVATEST ALUSTEST:

- Kehtib Kliendileping;

- Kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks on kehtiv, kui isikuandmete töötlemine ei tulene muust õiguslikust alusest;

- Õiguslik kohustus andmete säilitamiseks;

- Hockey Point ja/või Kliendi suhtes kohaldatavatest õigusaktidest tulenevate õiguslike huvide realiseerimise tagamiseks,

- Kui Isikuandmete säilitamise alust ei saa tuvastada;

- Kliendi isikuandmed kustatakse.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VIIAKSE LÄBI VASTAVALT KLIENDI ÕIGUSTELE:

- Kooskõlas siduvate õigusaktidega;

- See õigus hõlmab õigust saada teavet seoses Kliendi andmete töötlemisega, õigust nõuda kliendi isikuandmete täpsustamist, parandamist, kustutamist, keelduda ärisaladuse avaldamist, taotlust andmete edastamiseks jm seadusest / lepingust tulenevaid õigusi;

- Selle õiguse kasutamist võib piirata, kui isikuandmete töötlemine põhineb Hockey Point kohustustele, mis on talle pandud kehtivate seaduste ja normatiivaktidega ning mida teostatakse avalikes huvides.

KLIENT SAAB RAKENDADA ENDA ÕIGUSI, ESITADES SELLEKS VASTAVA TAOTLUSE:

- Kirjaliku taotluse Hockey Point kauplustesse, esitades isikuandmeid tõendava dokumendi, kui ka märkides kontaktaadressi;

- Saata e-posti aadressile [email protected] , allkirjastades viidatud taotluse turvalise digiallkirjaga.

Vastus saadetakse dokumentis märgitud kontaktaadressile või e-posti aadressile. Isikuandmete kaitseks kasutatakse tehnoloogilisi ja loogilisi kaitsemeetmeid, mis on teostatavad organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse arvesse võttes võimalike riskide hindamisel. Hockey Point arendab pidevalt andmekaitse eesmärgil turbeprotsesse, seda nii töötajate koolitamise kui ka teabe, IT-infrastruktuuri, sise- ja välisvõrkude, struktuuriüksuste kaitseks, eesmärgiga hoida ära volitamata juurdepääsu andmetele.

ISIKUANDMETE VAHETAMINE VÕIB OLLA VAJAMINEV, KUI SELLEL ON KONKREETNE EESMÄRK, NAGU:

Osutatakse teenust (näiteks kauba kohaletoimetamine kulleriga, arveldusteenuse pakkuja) koostööpartneritele; Turvalisuse ja ohutuse tagamiseks (näiteks IT turvalisuse haldamine); Üldiseks ja lepingute haldamiseks (näiteks statistika andmete esitamine, organisatsioonilise ja finansjuhtimise tagamine, ürituste korraldamine); Järelevalveasutused ja riigiasutused (näiteks õiguskaitseorganid); Võlas sisse nõudmiseks või õiguslike huvide kaitseks või täitmiseks.

Ülalnimetatud loetelu ei ole kõikehõlmav, kuna mõnel juhul võib Isikuandmete vahetamine toimuda ka vastavalt kliendi soovile, töödeldes anonüümseid andmeid jms juhtudel. Hockey Point nimetatud veebisaidil võidakse kasutada küpsiseid, mille kasutamisest on Kliendil õigus keelduda, siiski juhime tähelepanu, et mõnel juhul võib see täies ulatuses mõjutada vastava veebisaidi teenuse pakkumist. Küpsiste töötlemise reeglitega saab tutvuda siin. Juhul, kui Veebisaidil asuvad lingid kolmandate isikute veebisaitidelt, siis Hockey Point ei vastuta selliste veebisaitide külastamise eest, seega palume Teil eraldi tutvuda kolmanda isiku veebisaitidega ning seal olevate isikuandmete kaitse reeglitega.

Hockey Point jätab endale õiguse muuta ja täiendada käesolevat Privaatsuspoliitikat, tagades selle päevakohase versiooni kättesaadavust Hockey Point veebisaidilt.

Kui soovite võtta meiega ühendust seonduvalt Privaatuspoliitika või isikuandmete töötlemisega, palume kasutada ülaltoodud Halduri kontaktinformatsiooni või Veebisaidi jaotises Kontaktid märgitud sidevahendeid.

Viidatud Privaatsuspoliitika on tõlgitud ka muudesse keeldesse, lahkhelide korral on määrav Privaatsuspoliitika redaktsioon läti keeles.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KÜPSISTE POLIITIKA

KÜPSISTE LIIGID JA KASUTAMISE EESMÄRK

1. Veebisaidi www.hockeypoint.lt kasutusanalüüsi teostamise eesmärgil, sealhulgas, et mõista veebisaidi www.hockeypoint.lt külastajate tegevusi ning sellega lubaks Sports Lukss parendada ja muuta veebisait kasutajasõbralikumaks. Sports Lukss kasutab veebianalüüsi teenust, mida tagab Google Analytics tarvik ning mille kasutamiseks on vajalik Teie nõusolek.

2. Küpsistes koondatakse informatsioon sellest, kuidas Teie kasutate veebisaiti www.hockeypoint.lt. Sel eesmärgil kogutakse standardset internetiaadresi teavet (liitumisaeg, kestus, IP-aadress) ja anonüümset informatsiooni Teie tegevuste kohta veebisaidil.

3. Selleks, kasutab Sports Lukss, Teie mugavuse huvides küpsiseid, et ei peaks iga kord veebisaidi külastamisel uuesti küsima Teilt registreerimiseks nõusolekut - kas olete veebisaidil hockeypoint.lt nõus küpsiste kasutamisega (või mitte).

KÜPSISTE KASUTAMINE JA SÄILITAMINE

4. Google Inc. ja Google Analytics teenuse osutamise tingimuste alusel, Google kasutab viidatud informatsiooni, et hinnata Sports Lukss vajaduseks, kuidas Teie kasutate seda veebisaiti ning saadud andmete alusel koostada aruandeid kasutaja tegevuse kohta.

5. Sports Lukss küpsiseid ei kasuta ning seda ei lubata teha ühelgi kolmandal isikul, et otsida või koguda veebisaidi www.hockeypoint.lt kasutajate kohta mis tahes tuvastatava isku andmeid.

6. Sports Lukss taotlusel enne esitatud informatsiooni säilitamist Google Inc. muudab seda anonüümseks, kustutades teie IPv4-aadressi viimase okteti ning IPv6-aadressi mälu viimased 80 bitti seatakse null-asendisse.

7. Kogutud informatsioon edastastatakse ja talletatakse Google Inv. serverites, mis asuvad paljudes maailma riikides. Informatsiooni töödeldakse serveris, mis asub Läti Vabariigis või Euroopa Liidus.

LOOBUMINE KÜPSISTEST

8. Te võite keelduda Google Analytics küpsiste kasutamisest, laadides alla ja paigaldades Google Analytics Opt-out Browser Add-on lisatarvik. See lisatarvik võtab ühendust Google Analytics Java Script-ga (ga.js), mis osutab, et informatsiooni konkreetse veebisaid külastaja kohta ei tohi edastada Google Analytics-le.

9. Samuti Te saata muuta brauseri seadeid, et loobuda uutest küpsistest, lülitada välja juba kehtivad või lihtsalt Teid teavitada uute küpsiste saatmisest Teie seadmele. Rohkem infot http://www.allaboutcookies.org/.

MUUDATUSED POLIITIKAS

10. Sports Lukss küpsiste poliitikat saab vajadusel muuta. NIC kõik NIC küpsiste muudatused avaldab veebisaidil www.hockeypoint.lt, andes erilise teadaande tehtud muudatuste kohta. Küpsiste poliitika eelnevad versioonid säilitatakse Sports Lukss arhiivis, et vajadusel oleks võimalik neid üle vaadata.